Datum, tid och plats Torsdagen den 25 januari 2018 klockan 19:00 i Gagnefsbyns bystuga
Närvarande Jens Målare, Lena Nordesjö, Karl-Ivar Ehnström, Dan Jensfelt, Per-Olov Florell
§ Mötets öppnande

Ordförande Jens Målare hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ Val av sekreterare

Jens Målare väljs som sekreterare för mötet.

§ Förra protokollet

Vid förra mötet planerades för fyra aktiviteter varav två genomfördes – arbetsdag och trettondagsaftons trivselkväll. Halloweenfirandet utgick på grund av konkurrerande aktiviteter samma dag och julpysslet utgick på grund av tidsbrist.

§ Ekonomi

Kassör Pelle Florell redogör för 2017 års bokslut. Ekonomin får anses vara i god ordning med tillgångar motsvarande cirka ett års drift och underhåll av bystugan och övriga ägor. Det noteras att majoriteten av fritidshusägare i byarna inte betalar medlemsavgift till föreningen. För att påminna och underlätta beslutas att erbjuda möjligheten att betala medlemsavgiften och/eller ge bidrag till föreningen via Swish. Detta kommer att annonseras vid badplats, lekplats, bystugan samt de tre anslagstavlor som finns i byarna. Mottagare är kassör Pelle Florell. Jens ordnar så affischen finns färdig innan vårens arbetsdag.

§ Planering

Årsmötet planeras för söndagen den 25 mars klockan 15 i bystugan.

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Jens ordnar annonsering och förberedelser.
  • Föreningen bjuder på våfflor med hjortronsylt. Lena, Dan och Jens hjälps åt med förberedelser och servering.
  • Förslag att bjuda Lars Liss att föredra bildvisning ur sitt arkiv med motiv från byarna med omnejd. Lena kontaktar Lars.
  • Efter årsmötet hålls konstituerande styrelsemöte.
§ Övriga ärenden

Förslag att ersätta strömbrytaren på lyktstolpen med tidur för automatisk avstängning. Kalle får i uppgift att undersöka kostnad för detta och frågan tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte.

Förslag att vid trivselkvällar erbjuda servering av enklare mat, t.ex. varma pajer, samt anhålla om svar på inbjudan för att kunna förutse antal gäster.

Förslag att ersätta två av gungorna vid lekplatsen med en större s.k. kompisgunga.

§ Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet med efterföljande styrelsemöte söndagen den 25 mars 2018 klockan 15:00 i Bystugan.

§ Mötets avslutande

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Protokoll fört av
Jens Målare