Datum, tid och plats Onsdagen den 20 september 2017 klockan 18:00 i Gagnefsbyns bystuga
Närvarande Jens Målare, Karl-Ivar Ehnström, Lars-Olof Nordesjö, Dan Jensfelt, Per-Olov Florell
§ Mötets öppnande

Ordförande Jens Målare hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ Val av sekreterare

Jens Målare väljs som sekreterare för mötet.

§ Förra protokollet

Det aktiviteter och uppgifter som planerades vid styrelsemötet den 21 mars 2017 har genomförts med vissa undantag. Intressegrupperna har ännu inte skapats, och styrelsemötet som preliminärt planerades äga rum i juni flyttades fram till hösten istället.

§ Ekonomi

Kassör Pelle Florell redogör för delårsbokslutet som visar på en ekonomi i balans trots att inkomster från medlemsavgifter och uthyrning är lägre än föregående år. Det motverkas i viss grad av ökade intäkter från aktiviteter och något lägre utgifter överlag.

§ Planering

Följande aktiviteter under höst/vinter har planerats.

Arbetsdag lördag 14 oktober.

  • Färdigställande av klappbryggan
  • Röjning av stigar
  • Övrigt enklare underhåll

Halloween, lördag 28 oktober

  • Halloweenfest för barnen
  • Pub på kvällen

Julpyssel lördag 9 december

  • Julpyssel
  • Pub på kvällen

Trettondagsafton fredag 5 januari

  • Film för barnen
  • Pub på kvällen
§ Övriga ärenden

En hållplatsskylt för skolbuss har av någon, och av okänd anledning, monterats i korsningen Byvägen-Rena. Skyltningen är felaktig då den sitter på fel plats och är märkt med fel bynamn – Nordåker istället för Gagnefsbyn. Skylten bör sitta vid ”svinvallen”, korsningen Byvägen-Törnes väg, och vara märkt Gagnefsbyn. Jens meddelar kontaktuppgifter till Pelle, som i sin tur kontaktar kommunen och/eller Dalatrafik för ändring.

§ Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 25 januari 2018 klockan 19:00 i Bystugan och avser i huvudsak förberedelser inför årsmötet.

§ Mötets avslutande

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Protokoll fört av
Jens Målare