Datum, tid, plats
Söndagen den 25 mars 2018 klockan 17:00 i Gagnefsbyns bystuga
Närvarande Karl-Ivar Ehnström, Per-Olov Florell, Karin Florell, Ann Målare, Lena Nordesjö, Ingrid Skogman, Lars-Olof Nordesjö, Margreth Göransdotter, Dan Jensfelt, Per Målare, Herman Lindberg, Susanne Nyman Lindberg, Marianne Lindsten, Börje Lindsten, Gunnar Hessling, Jens Målare.

Mötets öppnande

Jens Målare hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av ordförande för årsmötet

Som ordförande för årsmötet väljs Jens Målare.

Val av sekreterare för årsmötet

Som sekreterare för årsmötet väljs Margreth Göransdotter.

Val av två justerare för årsmötesprotokollet

Till att justera protokollet väljs Ingrid Skogman och Ann Målare.

Godkännande av kallelsen till årsmötet

Annonsering av kallelsen till årsmötet godkänns.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredras av mötesordföranden och läggs till handlingarna.

Redovisning av bokslut för föregående år

Kassör Pelle Florell redovisar bokslutet för 2017.

Revisorernas berättelse

Revisor Susanne Lindberg läser revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Fastställande av uthyrningstaxor

Årsmötet beslutar att fjolårets taxor för hyra av bystugan skall vara oförändrade för 2017.

Hyresman Medlem Övriga
Barn 200 kr 300 kr
Vuxen 300 kr 600 kr
Förening 200 kr 400 kr
Företag, kommun 600 kr

Samtliga priser avser dygnshyra, klockan 12-12.

Flerdygnstaxa beräknas så att varje extra dygn kostar en tredjedel av ordinarie dygnstaxa under sommartid, och två tredjedelar av ordinarie dygnstaxa under vintertid.

Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutar att fjolårets medlemsavgift om 200 kr per hushåll skall vara oförändrad och gälla under 2018.

Val

Årsmötet väljer styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant, stugfogdar, områdesansvariga och aktivitetsansvar enligt valberedningens förslag.

Årsmötet har valt enligt följande.

Namn Uppdrag Valda för år
Jens Målare Ledamot, ordförande 2018, 2019 (omval)
Dan Jensfelt Ledamot 2018, 2019 (omval)
Karl-Ivar Ehnström Ledamot 2017, 2018
Annie Gammelgård Ledamot 2018, 2019 (omval)
Madeleine Pihlgren Ledamot 2017, 2018
Cecilia Jonsson Ledamot 2017, 2018
Karin Florell Suppleant, stugfogde 2017 (omval)
Per-Olov Florell Suppleant, stugfogde 2018 (omval)
Lena Nordesjö Suppleant, stugfogde (ersättare) 2018 (omval)
Lars-Olof Nordesjö Suppleant, stugfogde (ersättare) 2018 (omval)
Susanne Nyman Lindberg Revisor 2018 (omval)
Ove Persson Revisor 2018 (omval)
Lars Åkerman Revisor (ersättare) 2018 (omval)
Styrelsen Valberedning 2018
Karin och Anders Bengtsson Badplatsansvariga 2018
Karin och Per-Olov Florell Lekplatsansvariga 2018
 Lars-Olof Nordesjö Gräsklippningsschema 2018
Per Blomberg, Jens Målare Julgransansvariga 2018
Nordåker Arrangerar vårbrasa 2018
Gagnefsbyn Arrangerar midsommarfirande 2018
Styrelsen Arrangerar julfirande 2018

Övriga ärenden

Pelle Florell har uppmärksammat att bystugans filmduk har försvunnit. Efterforskningar har gjorts tidigare utan resultat och ingen närvarande vid årsmötet känner till var den kan ha tagit vägen. Styrelsen får i uppdrag att införskaffa en ny duk.

Pelle Florell föreslår att skyltarna som under lång tid annonserat Dala Energis fiberutbyggnad längs vägarna tas bort då de befinns fullgjort sin uppgift och nu upplevs som skräpiga och onödiga då installationen är planerad att ske under året. Dan Jensfelt inflikar att byggmöten ska arrangeras av Dala Energi i respektive by innan nedläggningen av fiberkabeln. Information om detta kommer att finnas på föreningens hemsida.

Karin Florell önskar att fastighetsägare inte låter sina soptunnor stå ute vid vägkanten annat än då soptömning är aktuellt, för att bidra till trevnaden för alla. Styrelsen kan uppmuntra en sådan ”ordningsregel” genom föreningens hemsida.

Lars-Olof uppmanar till tydlig numrering av postlådor då det i vissa fall är mycket svårt att avgöra vilken låda som tillhör vilken adress. Förslaget lämnas till styrelsen att besluta lämplig åtgärd.

Karin Florell föreslår att föreningens s.k. trivselkvällar som under det gångna året blivit mindre välbesökta skulle kunna locka fler genom att erbjuda enklare matservering, t.e.x paj med sallad eller liknande. För att få en uppfatting om antalet besökare kan arrangören anhålla om föranmälan. Ärendet överlämnas till styrelsen att besluta.

Jens Målare meddelar att förslag inkommit att byta ut ett par av gungorna på lekplatsen till en kompisgunga, även kallad fågelbogunga, d.v.s. en större modell avsedd för två eller flera barn. Pelle föreslår att styrelsen kontaktar kommunen för kompletteringen. Ärendet överlämnas till styrelsen för genomförande.

Plats där protokollet hålles tillgängligt

Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på byföreningens hemsida, www.gagnefsbyn.se.

Mötets avslutande

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar årsmötet avslutat.

Protokoll fört av
Margreth Göransdotter, Jens Målare
Justerat av
Ingrid Skogman, Ann Målare